Werkwijze leidt tot een waardecreërend proces

Bundeling van expertise

Zowel BCT als eSpecialisten beschikken over eigen actuele inzichten, kennis en expertise op het gebied van digitale duurzaamheid.

Door bundeling van de diensten en producten van BCT en eSpecialisten en deze gezamenlijk aan te bieden ontstaat een waardecreërend traject voor gemeenten.  Een traject waarin een maatschappelijke en technologische opgave een trigger vormt om te vertalen in beleid dat als legitimatie dient voor uitvoering.

Ontzorgen

Het combineren van dit proces in een gemeenschappelijk aanbod betekent dat gemeenten een “kop-en-staart” aanbod krijgen waarin ze ontzorgd worden. Die ontzorging bestaat concreet uit:

  • Een besparing in tijd;
  • Het niet hoeven ontwikkelen van eigen expertise;
  • Het niet hoeven borgen van specialistische kennis

Werkwijze is een kwaliteitsproces

Het waardecreërend proces komt de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie ten goede omdat dit impliciet een wederkerig kwaliteitsproces betreft. Dit is mooi weer te geven met de PDCA cyclus,  oorspronkelijk ontwikkeld door dr. W. Edwards Deming.

PDCA werkwijze

ACT: Interpreteren

Hierbij gaat het om het kunnen herkennen en duiden van ontwikkelingen in de omgeving van de gemeente die relevant zijn en prioriteit hebben. Het kunnen duiden betekent ook dat de relevantie en betekenis van een ontwikkeling gerelateerd wordt aan een digitaliseringstraject zodat het draagvlak op bestuurlijk, management en uitvoeringsniveau kan worden georganiseerd.

PLAN: Formuleren

Nadat ontwikkelingen zijn geduid als relevant en urgent dient beleid opgesteld te worden waarin wordt beschreven waarom en hoe de organisatie gaat handelen /anticiperen op deze ontwikkeling. Daarmee wordt ook een basis gelegd voor de legitimatie van dat handelen de volgende stappen. Door kennis en expertise over de volgende stappen wordt beleid ook zodanig (SMART) geformuleerd dat ze implementeerbaar is.

DO: Implementeren

Vaak gaat het bij de vertaalslag van formuleren naar uitvoeren mis. Het opgestelde beleid dient vertaald te worden naar en verbonden te worden aan concrete uitvoering. Hier komt de werelden van de beleidsmakers en de uitvoerders keihard samen. Beiden hebben een ander perspectief van de werkelijkheid en begrijpen elkaar veelal niet. Het is dus van belang dat beleid ook vertaald wordt in herleidbare uitvoeringsactiviteiten en resultaten.

CHECK: Rapporteren

Het is geen sinecure om een digitaliseringstraject als onderdeel van een digitale transitie binnen tijd, budget tegen de juiste kwaliteit en met voldoende betrokkenheid en draagvlak tot een goed einde te brengen. Vandaar dat een goede afstemming tussen beleid, uitvoering en de mensen die dit gaan merken cruciaal is. Dat vraagt ook om een goede aanpak van de informatievoorziening van een digitaliseringstraject zelf om gevraagd en ongevraagd verantwoording te kunnen afleggen aan interne of externe stakeholders en toezichthouders.

Borgen

Borgen gaat over het uitgangspunt van onze gezamenlijk aanbod dat we niet alleen waarde toevoegen op het moment maar de continuïteit centraal stellen omdat we werken vanuit gemeenschappelijk belang voor een gezamenlijk doel. Een gemeenschappelijk belang is bijvoorbeeld een succesvol project waarin het gezamenlijk doel de basis voor verdere samenwerking is.

Verbeteren

Door gezamenlijk de PDCA-cycles te doorlopen, en tegelijkertijd kennis en kunde te borgen worden aanwijsbare veranderingen en aantoonbare verbeteringen gerealiseerd die bijdragen aan het realiseren van de digitale transformatieopgave van de organisatie.